การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ คณาจารย์ มพย.

  1. ประกาศ มพย เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ.2558
  2. แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการ VK18_academic-work-application-allowance-form
  3. คำสั่งสภาที่ 18_2557 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่บุคลากรที่ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2557 และ คำสั่งสภา 7_2559
  4. การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน-ปรับปรุง 56 /(Example Teaching Doc.)
  5. แนวปฏฺิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559)
  6. แบบขอรับสนับสนุนเงินไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ฉบับสองภาษาVK19.2_Request form_Financial Support_presentation abroad
  7. แบบขอรับสนับสนุนเงินไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ฉบับสองภาษาVK19.1_Request form_Financial Support_presentation domestic