แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 1 เอกสารแบบการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ

  1. แบบตรวจสอบตนเองเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ (Self Assessment for Academic Rank Application)
  1. แบบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมพย.2.1.59
  2. ขั้นตอนการยื่นเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 2 เอกสารแบบการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กสอ. 01)

2. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

4.กสอ. 01 (ส่วนที่ 3) สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการสอน