ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ


 1.ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ

Regulations and Procedures