งานการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา

<< ฝ่ายวิชาการ

 

ข้อมูลสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
หลักเกณฑ์และประกาศเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
เอกสารและแบบฟอร์มสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Top
Top
Top
คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
Top
Top
Top